›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Parkeermakelaar

30 april 2021

Sedert eind 2019 is er een parkeermakelaar aangesteld in het kader van het gelanceerde Parkeerplatform. Dit is een uitvoering van het bestuursakkoord dat stelt: ‘We verlagen de parkeerdruk in de wijken en deelgemeenten door in te zetten op duurzame mobiliteit, een ruimer netwerk van autodelen en de ontwikkeling van buurtparkings, onder andere via een parkeermakelaar’.

Die parkeermakelaar gaat, volgens de website van de stad, ‘actief op zoek naar bedrijven die mogelijk parkeerplaatsen kunnen aanbieden.’ Dit om een alternatief te vinden voor straatparkeren. 

Ik vroeg bevoegd schepen Watteuw om de werkzaamheden van de parkeermakelaar het afgelopen anderhalf jaar te kaderen: hoeveel keer is hij gecontacteerd? Hoeveel keer heeft hij zelf actief mogelijkheden gezocht? Kan men aangeven voor beide gevallen hoeveel keer dit tot concrete resultaten heeft geleid, in welke wijken dit het geval was en hoeveel parkeerplaatsen zo zijn tot stand gekomen? Liggen de resultaten tot op heden in de lijn der verwachtingen of had men op meer gerekend? Indien contacten niet leiden tot resultaten, wat zijn daar de voornaamste oorzaken van?

Het antwoord van de schepen luidde als volgt:

Geachte mevrouw D'Hose,

Het is belangrijk te duiden dat het parkeermakelaarschap reeds enkele jaren bestaat. De lancering van het parkeerplatform was enkel een toevoeging aan de functie en uitbreiding die paste binnen het doel om het parkeerareaal efficiënter te gaan gebruiken. Samen met de lancering van het parkeerplatform werd hier ook een tijdelijk meldpunt aan gekoppeld waar burgers met klachten of suggesties terecht konden. In totaal kwamen hier een 30-tal meldingen binnen die in de mate van het mogelijke onderzocht werden.

Naast het beheer van het parkeerplatform bestaat de opdracht uit:

Meervoudig gebruik van bestaande parkeerareaal stimuleren: private parkings van supermarkten, bedrijven, onderwijsinstellingen, … alsook ondergrondse parkings. De afgelopen jaren zijn er contacten geweest met heel wat partners, met de vraag om hun parking open te stellen voor de buurt. Dit heeft al geleid tot concrete resultaten. Dit kan enerzijds via een overeenkomst afgesloten worden waarbij de stad optreedt, bijvoorbeeld Carrefour Broederlijke-Weversplein, Colruyt Dendermondsesteenweg, Aldi/Dreamland Rooigemlaan en Campus Prins Filip. Anderzijds kan er evengoed rechtstreeks tussen de eigenaar en de buurt een regeling getroffen worden, wat bijvoorbeeld in de Kliniekstraat (Medisch Centrum Maria Middelares) al het geval is.
Momenteel hebben wij zicht op een 10-tal terreinen waar meervoudig gebruik in voege is, al dan niet ook via een externe partner zoals BePark. Die laatste regelt via verhuur bijvoorbeeld het dubbel gebruik van drie vestigingen van Delhaize in Gent.

Buurtparkings creëren: proactief (nieuwe) terreinen screenen die omgevormd kunnen worden tot buurtparking. Er zijn de laatste jaren heel wat terreinen onderzocht geweest (bv. Luminus Zonder-Naam, Akkerstraat/Rasphuisstraat, Huidevetterken, …) die al dan niet tot de gewenste resultaten geleid hebben. De term ‘buurtparking’ heeft echter geen juridische grondslag, waardoor dit in de meeste gevallen overeenkomt met het regime straatparkeren (clusterparkeren). Dergelijke terreinen grenzen dan ook vaak aan het straatniveau. In 2021_SV_00219 werden onlangs een 30-tal buurtparkings beschreven die de afgelopen jaren werden verwezenlijkt.
Nieuwe ontwikkelingen: de parkeermakelaar is tot slot nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen waar parkeren een onderdeel van is. In het geval van nieuwe bouwprojecten alsook de heraanleg van bepaalde wijken wordt de parkeermakelaar hier idealiter geraadpleegd om na te gaan of er (1) zich opportuniteiten voordoen met betrekking tot buurtparkings (bv. sociale huisvesting) maar ook of er (2) compensatie gezocht kan worden voor parkeerplaatsen die zouden sneuvelen (bv. heraanleg Coupure Rechts, Nekkersputstraat en omgeving, …).
proactieve rol op nemen en de werkzaamheden koppelen aan een groter geheel in plaats van ad hoc dossiers. Dit doen we nu bijvoorbeeld al in het kader van de wijkmobiliteitsplannen of geplande heraanleg.

In de meeste gevallen is het de parkeermakelaar zelf die contact opneemt met bedrijven, eigenaars, … om te onderzoeken wat er mogelijk is. De noodzaak en kans op slagen hangt sterk af van de wijk, het aantal (beschikbare) terreinen, geplande heraanleg enzovoort. Zo zien we dat de noodzaak in de Brugse Poort groot blijft en er hier heel wat acties ondernomen worden, terwijl dit in bijvoorbeeld Nieuw Gent-UZ veel minder het geval is.

Vaak is het al snel duidelijk of contacten al dan niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. De meest voorkomende drempels zijn:

Dubbel gebruik: eigenaars hebben bijvoorbeeld schrik dat buurtbewoners de venstertijden niet zullen respecteren waardoor de parking niet op tijd beschikbaar is.
Wie zal het beheer van het parkeerterrein op zich nemen? Het Mobiliteitsbedrijf zal zelf geen private parkings gaan beheren; de parkeermakelaar beperkt zich tot een adviserende en faciliterende rol. Er zijn echter commerciële bedrijven op de markt (bv. BePark) die zich hierin gespecialiseerd hebben.
Moeilijk evenwicht tussen alle belanghebbenden die een claim leggen op het openbaar domein (bij terreinen die in aanmerking zouden komen).
Eigenaarschap en andere neveneffecten zoals sluikstorten, onrechtmatig gebruik, geen vergunning mogelijk, …
Financieel: wegen de investerings- en exploitatiekosten op tegen de (beperkte) return?

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.