›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Portaal Mijngezondheid

30 januari 2019

In mei vorig jaar werd het portaal Mijngezondheid gelanceerd, een federaal gezondheidsportaal voor iedere burger. 

Dit portaal is de toegangspoort naar alle mogelijke gezondheidsinfo die digitaal beschikbaar is voor de burger.

Vandaag zijn er veel externe platformen die info aanbieden (bijv ziekenfondsen, digitale ziekenhuisnetwerken, eerstelijnshuizen, apothekers, …). Dat is goed, maar de meeste mensen vinden de weg niet naar die gegevens omdat ze zo versnipperd zitten.

Met het portaal Mijngezondheid wilt men één toegangspoort creëren. Via Mijngezondheid krijg je toegang tot alle gegevens die digitaal beschikbaar zijn.

Op dit moment zijn er nog heel wat gezondheidsgegevens die niet beschikbaar zijn. Men kan wel de omgeving creëren waarbinnen die gegevens gepresenteerd kunnen worden, maar de gegevens kunnen niet in de plaats van zorgverleners of zorginstellingen ingevuld en geregistreerd worden.

Dus hoe meer mensen naar www.mijngezondheid.belgie.be surfen en hoe meer vragen daarover gesteld worden, hoe hoger de publieke druk en hoe meer de verschillende stakeholders gegevens ter beschikking zullen stellen.

Er bestaat een toffe infovideo die op een bevattelijke manier uitlegt waarvoor het portaal dient. Die bestaat in een lange versie met en in een verkorte versie zonder klank. Dat filmpje mag vrij afgespeeld worden.

Vraag:
Kan dit filmpje afgespeeld worden op de digitale infoborden die in de diverse wachtzalen van de welzijnsbureaus hangen, zodat dit portaal meer bekendheid krijgt ? 

Antwoord:
lk heb uw vraag voorgelegd aan de leden van de gezondheidsraad en enkele betrokken stadsdiensten. Algemeen gezien wordt het nut en de meerwaarde van een geïntegreerd gezondheidsportaal niet in vraag gesteld door de Gentse gezondheids- en welzijnsactoren. Toch zijn er nog heel wat vragen bij de echte meerwaarde op vandaag van dit portaal.

De visie binnen het Vlaamse gezondheids- en welzijnsbeleid en de visie op de uitrol van dit portaal lijken niet op elkaar afgestemd. Zo kan je op het portaal momenteel niets terugvinden over doelgerichte zorg, integratie van welzijn en gezondheid of van fysieke en mentale gezondheid.

Wanneer burgers nu het portaal raadplegen, zijn ze al gauw ontmoedigd om dit verder te gebruiken, omdat ze zeer weinig informatie terugvinden.

Opdat het portaal veel gegevens bevat, moet dit ook gebruikt worden door de zorgverstrekkers. Dit moet aangemoedigd worden, in de eerste plaats de huisartsen. Het lijkt ook aangewezen het gebruik aan te moedigen bij toekomstige hulpverleners, tijdens de opleiding.

De gezondheids- en welzijnsactoren geven aan dat een integratie van verschillende systemen nodig zal zijn in de toekomst. Nu bestaan nog verschillende gelijkaardige portaalsites naast elkaar (bijv. Vitalink , CoDo, My healthviewer).

Toch maken enkele gezondheids- en welzijnsactoren reeds op vandaag het portaal bekend en dit via verschillende kanalen: schermen in ziekenhuizen en wachtzalen, op de website, persoonlijk advies tijdens raadpleging, info-avonden, enz. Het gaat o.a. over de ziekenhuizen, de mutualiteiten, CLB's, WRG, wijkgezondheidscentra Echter, de meesten zijn ervan overtuigd dat dit weinig extra gebruikers oplevert bij hun patiënten.

Voor kwetsbare burgers en senioren ligt dit gezondheidsportaal nog moeilijker. De toegang tot internet is voor deze burgers vaak minder evident. Bovendien beschikken deze burgers vaak over verminderde digitale en gezondheidsvaardigheden.

Ook het promotionele filmpje spreekt deze mensen minder aan om diverse redenen: taalbarrières, gezondheid is voor hen geen prioriteit, begrijpbaarheid van de instructiefilmpjes, ... Vele gezondheids- en welzijnsactoren geven dan ook mee dat ze in de praktijk ervaren dat kwetsbaardere burgers effectief op allerlei drempels botsen wanneer ze het portaal willen raadplegen. Er zal een signaal worden gegeven aan de FOD rond de noodzaak om het portaal toegankelijker te maken en om meer aansluiting te voorzien met de doelstellingen van de eerstelijnszones.

Samengevat is het draagvlak om dit portaal, zoals het vandaag bestaat, actief bekend te maken vrij laag.

Binnen de eerstelijnszone Gent zal dit dan ook worden meegenomen als onderdeel van de doelstellingen rond het toegankelijker maken van het aanbod en het bevorderen van gezondheidsvaardigheden.

Op basis van al deze signalen kom ik tot de conclusie dat het te vroeg is om deze filmpjes nu op schermen te lanceren en vrezen we dat de boodschap verloren gaat. Het lijkt ons beter dat eerst enkele randvoorwaarden, zoals hierboven opgesomd, worden vervuld.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg, Seniorenbeleid en Financiën.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.