›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Debat rond religieuze en levensbeschouwelijke tekenen achter het loket

29 januari 2019

Gemeenteraad van 29 januari 2019: mijn tussenkomst over het debat rond religieuze en levensbeschouwelijke tekenen achter het loket.  

Volledige tussenkomst

Mevrouw de voorzitter,

Collega’s,

Gisteren hebben we een volle avond besteed in deze raad aan de discussie over het bestuursakkoord.

Een politiek interessant en inhoudelijk debat over de richting die we met deze stad de komende zes jaar uit willen. Een debat over de verschillende visies in de samenleving.

Over de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan, zoals kinderarmoede, propere lucht, het klimaat of een vlotte mobiliteit. Over tientallen onderwerpen, maar steeds over de toekomst. Steeds met de blik vooruit.

Met het voorstel van raadsbesluit kijkt collega Deckmyn achteruit. Naar een debat uit 2007 en 2013. Het lijkt wel of hij een nieuwe traditie wil starten, om dit debat bij het begin van elke legislatuur te herhalen.

Collega’s, bij de honderden huisbezoeken die we met z’n allen gedaan hebben naar aanloop van de verkiezingen of de vele, vele mosselkermissen en buurtfeesten die we hebben afgelopen, ben ik geen enkele keer door de Gentenaar aangesproken over het feit dat we levensbeschouwelijke kentekens toelaten aan het loket. We kregen wel vragen over de toestand van hun voetpad of het zwerfvuil in hun straat of over hun wijkagent.

Bovendien hebben we de voorbije zes jaar geen enkele klacht ontvangen over religieuze symbolen achter het loket. Geen enkele.

Met indrukwekkende cijfers van de stadsmonitor scoren onze ambtenaren zeer goed qua dienstverlening aan het loket. Cijfers waar we terecht trots op mogen zijn. Want dat is waar het over gaat, de dienstverlening aan de burger. Die moet neutraal en goed zijn.

Dit gezegd zijnde, moet het ook duidelijk zijn dat het hier gaat over een principieel en ethisch debat. Dat impliceert dan ook dat elk lid van onze fractie in deze zijn of haar stemgedrag individueel bepaalt, naar eigen inzicht en geweten.

In dit debat komen immers twee liberale basisprincipes aan bod, enerzijds het maximaliseren van de individuele vrijheden, in het bijzonder die van expressie, levensbeschouwing en overtuiging en anderzijds de neutraliteit van de overheid.

Voor de ene weegt de individuele vrijheid van expressie zwaarder door, ook in een professionele context als vertegenwoordiger van de burgerlijke overheid. Voor de ander overwegen de principes van de laïciteit van de Staat.

De ene stelling is niet moreel verhevener dan de ander. Bij liberalen kan dat en ik durf te denken dat we daarin uniek zijn.

Maar waar we het in elk geval wel allemaal over eens zijn, is een derde principe, namelijk dat wij geen moties of voorstellen van extremisten zullen goedkeuren. Onze fractie zal dus voltallig uw voorstel wegstemmen.

Dank u wel.