›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Uitrol ondergrondse afvalcontainers

14 november 2017

In het voorjaar van 2016 stelde IVAGO de eerste nieuwe ondergrondse afvalcontainers voor. In totaal zouden er op 50 locaties aan appartementen, op dichtbevolkte locaties zoals de studentenbuurt en in het centrum van diverse deelgemeenten dergelijke ondergrondse containers komen. De ondergrondse afvalcontainers hebben een aantal voordelen: je kan zelf het tijdstip kiezen waarop je afval wegbrengt, wie uitzonderlijk extra afval heeft geraakt er eenvoudig van af...

Ik heb dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel ondergrondse afvalcontainers werden inmiddels geplaatst?
  • Hoe wordt het gebruik ervan geëvalueerd?
  • Hoe ziet het vervolgtraject voor de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers er uit? Blijven ook de studentenbuurt en deelgemeenten locaties waar we binnenkort ondergrondse containers mogen verwachten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Een sorteerpunt is een reeks van vijf bovengrondse inzamelzuilen met ondergrondse containers. De bewoners kunnen er terecht met respectievelijk restafval, gft, pmd, glas en papier/karton. Zij beschikken daarvoor over een IVAGO-kaart. De retributietarieven zijn uiteraard gelijk aan deze voor de inzameling door middel van restafvalzakken of (rol)containers. Het gebruik van een sorteerpunt is beperkt tot de bewoners van het betrokken complex of – in enkele gevallen – enkele woningen in de onmiddellijke omgeving ervan.

In maart 2016 werden het eerste sorteerpunt in gebruik genomen ter hoogte van een woningcomplex in de Jubileumlaan. Een tweede volgde kort daarop in de Vincent Evrardlaan in Gentbrugge.

Er bevinden zich al 22 sorteerpunten in het werkgebied van IVAGO. Twintig daarvan aan hoogbouwappartermenten, één in een nieuwe woonwijk in Destelbergen en één aan een studentencomplex.

Twaalf daarvan namen we in gebruik in 2017: Adolf Papeleupark, Neermeerskaai, Nekkersberglaan, Vaartstraat, Voorhavenlaan en het Alphonse de Hollainhof te Gent, Meierij te Ledeberg, Hippodroomlaan en Emile Moysonlaan te Sint-Amandsberg. Een tweede sorteerpunt aan de Hippodroomlaan wordt op vrijdag 17 november in gebruik genomen. 

Bij elke nieuwe locatie krijgen de bewoners persoonlijk bezoek van een IVAGO-team dat het systeem komt uitleggen en zorgt voor de omruiling van het restant huisvuilzakken in krediet op de IVAGO-rekening. De bewoners worden daarnaast uitgenodigd op een startmoment waarbij zij kennis kunnen maken met de praktische werking van het sorteerpunt.

Het sluiten van de afvallokalen biedt voordelen op het vlak van hygiëne, brandgevaar en misbruik van de verzamelcontainers. De sociale controle op de sorteerpunten is groter.

Algemeen is er een positieve evaluatie. Ook van de gebruikers horen we positieve geluiden. Sorteerpunten worden soms zelf ‘ontmoetingspunten’ voor de bewoners.

Uit analyses blijkt dat méér dan 92 % van de bewoners regelmatig en correct gebruik maakt van het sorteerpunt.

Uit reacties op een schrijven aan de niet-gebruikers om hen te informeren over de werking van het sorteerpunt blijkt dat een ruim aandeel hiervan daar een waarschijnlijke reden voor heeft zoals een verblijf in ziekenhuis, buitenshuis eten, et cetera.

De kwaliteit van de selectieve afvalfracties is méér dan behoorlijk. De eerste sorteeranalyses op het ingezamelde pmd wijzen uit dat de kwaliteit minstens gelijk is als vóór de invoering van het sorteerpunt.

Volgende projecten worden in de toekomst aangepakt:

De resterende complexen aan de Watersportbaan, de Leiekaai, Winston Churchillplein, Nieuw Gent, de Tondeliersite en het woonproject op de terreinen van het Ottenstadion (Ecowijk).

We bereiden de dossiers voor om afvalpunten (inzamelpunt voor restafval en eventueel pmd) te realiseren in de omgeving van de IVAGO-recyclageparken. Dit biedt een oplossing wanneer men bijvoorbeeld éénmalig meer afval heeft of de container heeft vergeten buiten te plaatsen.

Afvalpunten in de randlocaties worden voorzien bij de herinrichting van de dorpskernen. Het eerste zal in Oostakkerdorp zijn waarbij de werken voorzien zijn voor najaar 2018. De afvalpunten in de studentenbuurt moeten nog ingepland worden.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid