›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Stand van zaken restauratiedossier Operahuis Gent

5 november 2013

In april 2013 heeft de Gentse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin o.a. gevraagd wordt dringend werk te maken van de noodzakelijke restauratie van het Gentse Operagebouw. In juli 2013 had Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Bourgeois in antwoord op een parlementaire vraag gemeld dat er nog geen overleg had plaats gevonden tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en de stad Gent omdat er nog geen reactie was gekomen op een brief die het Agentschap Onroerend Erfgoed in februari 2012 aan de stad Gent had gericht.

Eind september heeft minister Bourgeois echter aangekondigd werk te zullen maken van een stappenplan.

  • Kan hieruit geconcludeerd worden dat er recent een overleg heeft plaatsgevonden tussen de stad Gent en de Vlaamse overheid over de restauratie van het Operahuis Gent?
  • Zo ja, wat waren hier de conclusies?
  • Zo neen, wanneer zal dergelijk overleg gepland worden?
  • Heeft de schepen meer details omtrent het stappenplan dat de Vlaamse minister onlangs heeft aangekondigd?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

U verwijst naar de communicatie van minister Bourgeois. Voor alle duidelijkheid, in zijn brief van 12 september aan de gemeenteraad verklaart minister Bourgeois zich akkoord met artikel 2 van onze motie van april jl waarin we stellen dat een stappenplan op korte termijn moet worden uitgewerkt.

De minister stelt verder dat hij daarvoor aan zijn administratie gevraagd heeft – ik citeer – “om contact te laten opnemen met de stad Gent zodat het overleg zo spoedig mogelijk kan worden opgestart”. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Er zou wel een brief gericht zijn aan het departement FM.

Ikzelf ben ook recent langs geweest op het kabinet van minister Bourgeois waarbij dit punt ook ter sprake is gekomen.

Van onze kant hebben wij midden oktober wel al een intern overleg gehad met alle betrokken stedelijke diensten, en dat zijn de staf cultuur van het Departement Cultuur en Sport, de Dienst Monumentenzorg en de Dienst Bouwprojecten. Wij hebben nog eens overlopen welke stappen de stad tot nu toe heeft ondernomen en wat de eerstvolgende acties moeten zijn.

Welk stappen hebben we al ondernomen:

  • in de vorige legislatuur werd door de stad bij de architecten van de eerste fase van de restauratie een update besteld van het dossier ivm de volgende fasen van de restauratie en een aantal noodzakelijke ingrepen voor de goede werking van de opera. Zodoende verkregen we een beeld van wat er nog moet gebeuren en wat de kost daarvan is. Voor wie het interesseert: de totale kost wordt geraamd op 44 mio euro, ca 25 mio daarvan zijn pure restauratiekosten;
  • op basis van het voorgaande en na een aantal overlegvergaderingen waarbij ook de opera en de collega’s van de provincie en de Vlaamse gemeenschap betrokken waren, werd door onze Dienst Monumentenzorg een aanbestedingsdossier samengesteld voor een voorstudie die moet toelaten de nodige keuzes te maken voor de verdere restauratie. Tot op heden is dit aanbestedingsdossier nog niet gelanceerd omdat er nog vragen zijn over wie de opdrachtgever kan en mag zijn. Zoals u weet is het operagebouw in erfpacht gegeven aan de Vlaamse Opera.
    N.a.v. ons intern overleg zal de Dienst Bouwprojecten zelf contact opnemen met de Vlaamse administratie Onroerend Erfgoed afdeling Oost-Vlaanderen. Omwille van ziekte van de betrokken ambtenaar is de geplande vergadering echter recent uitgesteld. De nieuwe datum zal eerstdaags worden vastgelegd. Ik hoop natuurlijk dat dit een begin kan betekenen van de opstart de opmaak van een stappenplan.
  • en tenslotte, ik heb voor de zomervakantie een eerste onderhoud gehad met mevrouw Lena De Meerleer, algemeen directeur en de heer Pol Bamelis, voorzitter van de Raad van Bestuur van de nieuwe structuur Opera-Ballet die op 1 januari effectief van start zal zijn. In dit gesprek is ook over het Gentse gebouw gesproken. Ik heb daaruit kunnen opmaken dat beiden onze bezorgdheid delen en dit dossier mede ter harte willen nemen en er mee hun schouders willen onderzetten. We kwamen overeen om mekaar op de hoogte te houden van de stappen die we zouden zetten.

We moeten er ons bewust van zijn dat gelet op het einde van de Vlaamse beleidsperiode er wellicht geen grote stappen zullen vooruit gezet worden. Maar dat mag ons niet tegenhouden om intern in de stad wel vooruit te gaan.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen