›› Home ›› Vragen-en-tussenkomsten ›› Thema

Motie met de vraag naar behoud van de opera in Gent

22 april 2013

Gent opende in 1840 één van de mooiste operagebouwen in Europa en en zette daarin tot op heden zijn rijke operageschiedenis verder. Stad Gent sloot als eigenaar van het gebouw eind jaren 80 een erfpachtovereenkomst af met de toenmalige nieuw opgerichte vzw Vlaamse Operastichting.

Tussen 1988 en 1993 werd de eerste fase van de restauratie van het Gentse operagebouw doorgevoerd. De stad Gent droeg daarin bij via een subsidie aan het zogenaamde ‘Investeringsfonds’. Tegelijk bleef stad Gent ook bijdragen in de werkingsmiddelen van de vzw Vlaamse Operastichting. Deze middelen en de erfpachtovereenkomst inzake het gebouw werden in latere jaren overgedragen aan de rechtsopvolgers van de vzw VLOS, respectievelijk de VOI Vlaamse Opera en thans de Vlaamse Kunstinstelling vzw Vlaamse Opera.

In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur werd vorig jaar een transitiemanager aangeduid die moest onderzoeken op welke manier de fusie tussen Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen gerealiseerd kan worden. Deze fusie is een van de elementen uit de zogenaamde synergienota van minister Schauvliege die werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

In het rapport van de transitiemanager worden verschillende pistes onderzocht die moeten leiden tot een gezonde financiële onderbouw van de fusie-instelling Opera en Ballet. De Vlaamse Regering verwacht momenteel de reacties van de Raad van Bestuur van Opera en Ballet en zal daarna haar eigen positie bepalen en in overleg treden met de steden Gent en Antwerpen.

De Vlaamse Regering zal op voorstel van de minister haar standpunt bepalen t.a.v. het rapport van de transitiemanager en de reactie die daarop werd gegeven door de Raad van Bestuur van Opera en Ballet.


Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen

De fractie van CD&V, Groen, VLD, SP.a, en NVA is van mening dat Gent als cultuurstad en als UNESCO Creative City of Music in deze op gelijke voet moet worden behandeld als Antwerpen. Gent heeft als tweede grootste stad van Vlaanderen recht op een eigen operagebeuren.

Artikel 1: Vervangt het artikel 1 door volgende artikelen:

Artikel 1:
De gemeenteraad van Gent vraagt de Vlaamse regering om bij het bepalen van een nieuw "operaplan" rekening te houden met de vraag naar een eigen, dat wil zeggen in Gent plaatsvindend, operaleven.

Artikel 2:
De Gemeenteraad van Gent vraagt de Vlaamse Regering om in overleg met de Stad een stappenplan op te maken voor de restauratie van het monumentale gedeelte van de opera en de renovatie van het niet-beschermde gedeelte zoals de kantoorruimtes en de theatertechnieken.

Artikel 3:
De gemeenteraad vraagt het schepencollege om blijvend financiële inspanningen te leveren voor de Vlaamse Opera in Gent.

Artikel 4:
De gemeenteraad vraagt het schepencollege om op een constructieve manier met de Vlaamse minister van Cultuur in dialoog te gaan om samen de toekomst van de Vlaamse Opera in Gent vorm te geven.

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid