Mobipunten

7 december 2021

In antwoord op mijn schriftelijke vraag d.d. 06 januari 2020 aangaande de uitbouw van zogenaamde Mobipunten gaf de schepen het volgende mee:
"Stad Gent is gestart met het uitwerken van een visie rond mobipunten. Dit kadert trouwens ook binnen de vervoerregio. Momenteel kunnen we nog geen concrete invulling of timing geven hiervan."

Ik vroeg de schepen naar een stand van zaken aangaande de invulling en de timing.

Het antwoord:

Geachte mevrouw D’Hose,

Sinds het antwoord op uw vraag uit 2020 bepaalde het Mobiliteitsbedrijf samen met de collega’s uit de vervoerregio welke locaties in aanmerking komen voor het inrichten als Mobipunt. De lijst van alle Mobipunten voor de vervoerregio Gent werd binnen de vervoerregioraad vastgelegd, en het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 16/9 haar goedkeuring aan de Unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten Gent (2021_CBS_03085 - Vervoer op Maat - Unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten Gent). 

Daarnaast nam het Mobiliteitsbedrijf contact op met MOW Vlaanderen, om een oplossing te zoeken voor twee conflicterende voorschriften, nl. de verplichte branding van de hoppinpunten vanuit MOW Vlaanderen enerzijds, en de vastgelegde huisstijl voor alle objecten op het openbaar domein in Gent  anderzijds (zoals vastgelegd in IPOD 3, te lezen op https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/stadsvernieuwing/toekomstvisie-voor-stadsvernieuwing/integraal-plan-openbaar-domein).

Op het voorstel dat stad Gent hierin formuleerde, ontvingen we nog geen antwoord.

Vanaf januari 2022 start de collega projectleider voor de concrete inrichting van de Mobipunten, vanaf dan werken we de concrete invulling en timing verder uit.