Geluidsoverlast door verkeersmaatregelen

16 maart 2021

Maatregelen om tot een grotere verkeersveiligheid te komen, juichen wij vanuit onze fractie absoluut toe. Dit is vaak letterlijk een kwestie van levensbelang. Het is wel zo dat verkeersmaatregelen doordacht moeten worden genomen. Op een manier die zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt voor de buurtbewoners. Dan gaat het bijvoorbeeld over geluidshinder die veroorzaakt kan worden door bepaalde ingrepen.

Er moet dus goed worden bestudeerd welke maatregel waar wordt ingezet en welk effect we daarmee beogen.

Schepen Watteeuw heeft in zijn beleidsnota aandacht voor een zogenaamde ‘stillere stad’. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verlagen van de maximaal toegestane snelheid of het aanpakken van wegdekken in slechte staat, kasseistroken of losliggende putdeksels. Dat zijn zaken die immers aanleiding kunnen geven tot geluidsoverlast. Ook zal er deze legislatuur geëxperimenteerd worden met geluidsarmere materialen en worden de evoluties inzake stille wegdekken opgevolgd.

Op sommige plaatsen in onze stad worden rijbaankussens ingezet als maatregel om de snelheid van voertuigen te verlagen. Die kussens bewijzen absoluut hun nut maar veroorzaken op enkele locaties buitensporige hinder voor de buurtbewoners.

Mijn vraag aan de schepen:
Kunt u, gelet op de terechte focus die u legt op een stillere stad, de plekken waar dergelijke rijbaankussens liggen laten screenen op gebeurlijke geluidshinder, in samenspraak met uw collega schepen Heyse? Kunt u laten onderzoeken waar de kussens desgevallend kunnen worden vervangen door een andere, even efficiënte doch minder hinderlijke maatregel?

Ik mocht hierop volgend antwoord ontvangen:

Geachte mevrouw D'Hose,

We zijn als stad verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze wegen en kunnen dus geen risico’s nemen op dat vlak.

Vanuit de overweging van verkeersveiligheid dringen snelheidsbeperkende ingrepen zich regelmatig aan. Ook bewoners zijn hiervoor zeer dikwijls vragende partij. De specifieke locatie bepaalt welke snelheidsremmende oplossingen mogelijk zijn. Een snelheidsremmende asverschuiving of wegversmalling is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk gezien de beschikbare ruimte of niet afdoende. Signalisatie van zone 30 helpt, maar zonder structurele handhaving is deze ingreep ook dikwijls niet voldoende.

Wat rijbaankussens betreft is de stad zeer selectief in het gebruik. Deze worden enkel aangelegd indien er geen andere oplossingen zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot geluidsoverlast ter hoogte van rijbaankussens weten we dat geluidsoverlast recht evenredig is met de snelheid waarmee gereden wordt. Hoe trager bestuurders rijden, hoe minder geluidsoverlast. De geluids- en trillingshinder is veelal het gevolg van enkelingen die de snelheidsremmer aan ongepaste snelheid voorbijrijden.

Algemeen genomen stellen de studies over verhoogde inrichtingen, waaronder ook het rijbaankussen valt, dat deze de geluidshinder in de omgeving van de snelheidsremmer sterk verlagen.

Zie overzicht en analyse van bestaande studies via https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/vademecum_f8_partii_nl.pdf  en ook https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/vademecum_f8_tech_nl.pdf . 

Toch hebben we begrip voor de klachten van bewoners, maar het is voor onze diensten onmogelijk om elke ingreep in het stedelijk gebied te laten scannen op zogenaamde gebeurlijke geluidshinder.

Ondertussen kijken we ook naar nieuwe ontwikkelingen zoals trajectcontrole of de flexibele drempel die mee veert met het zwaar vervoer en waarvan de eerste testresultaten op straat alvast hoopgevend zijn.