Heraanleg Drongenplein

9 januari 2019

Op vrijdag  12 oktober 2018 werd het Drongenplein officieel ingehuldigd. Zowel het plein zelf als de nabije omgeving zijn terug toegankelijk. Ook de vernieuwing van de Oude Abdijstraat, waarbij de nadruk gelegd werd op veilig fietsverkeer en groen, kaderde binnen dit project.

De Dekenij Verenigd Drongen heeft op 6 december per mail een aantal grieven doorgegeven aan het stadsbestuur, hoofdzakelijk inzake het ingevoerde eenrichtingsverkeer in de Oude Abdijstraat. De dekenij laat weten dat de handelaars in de Oude Abdijstraat kampen met omzetdalingen en men wijst eveneens op een verkeersonveilige toestand in de Abdijmolenstraat.

Daarnaast bereiken mij in deze enkele concrete signalen met betrekking tot de heraanleg en zijn er een aantal vragen inzake de inplanting van terrassen op Drongenplein.

Vraag:
Bent u na ontvangst van de mail in overleg gegaan met de Dekenij en/of de handelaars? Wat is uw visie op de door hen gesuggereerde oplossing, met name: het opnieuw invoeren van de dubbele rijrichting of minstens een omkering van de huidige éénrichting in de Oude Abdijstraat.

In tweede instantie rijzen er bij een tweetal horecazaken ook vragen met betrekking tot de terrasuitbating op Drongenplein. 

De uitbater van Brasserie Aurelle, Drongenplein 3 laat weten dat hij reeds met u in contact is geweest met betrekking tot het innemen van drie parkeerplaatsen om een terras te kunnen plaatsen. U zou die oplossing genegen zijn. Is dat inderdaad het geval?

De uitbater van Loss 2.0, Drongenplein 15, betreurt dat er net voor zijn zaak een fietsrek is geplaatst. Ook dat staat te lezen in de bovenvermelde mail van de Dekenij. De te benutten terrasoppervlakte wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. Kan dit worden herbekeken?

Ten slotte, hebben mij volgende klachten bereikt.
-  Er is ontevredenheid over de verlichting op Drongenplein;
-  De speeltuin is nog steeds niet afgewerkt en niet toegankelijk; -  De kruising Vierhekkenstraat met Oude Abdijstraat blijkt te smal uit te vallen, de bussen van De Lijn hebben de cortens stalen hekken al geraakt en beschadigd.

Zijn deze 3 punten u bekend en welke oplossingen ziet u hiervoor?

Antwoord:
De vragen van de handelaars uit Drongen bereikte mij via diverse kanalen.  Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad, op 17 december, antwoordde ik reeds aan raadslid Paul Goossens hierover:

Het ontwerp dat diende voor de heraanleg van Drongenplein en de aangrenzende straten, kende een lang voortraject. Binnen een klankbordgroepwerking werden diverse schetsen en ontwerpen gemaakt, besproken en bijgestuurd. In deze klankbordgroep zaten naast, ambtenaren van de diverse openbare besturen, vertegenwoordigers van de lokale middenstand, bewoners en gebruikers van het plein, zodat elk vanuit zijn of haar bezorgdheden de nodige insteek kon leveren.

Diverse samenkomsten leidden tot het ontwerp van het plein en de omliggende straten en bijhorende circulatie, zoals deze vandaag zijn uitgevoerd. Ook de zaken die nu door de dekenij worden aangehaald, werden besproken en in consensus vastgelegd in het definitief ontwerp.
Elke wijziging in een verkeerssituatie vergt wat aanpassing van de gebruikers die de vorige situatie gewoon waren. Gezien de aangepaste verkeerscirculatie pas enkele maanden van kracht is, is het nu nog te vroeg om deze te evalueren en conclusies te trekken. Een grondige evaluatie zal pas kunnen gebeuren in het najaar van 2019, waarbij alle bezorgdheden en opmerkingen zullen worden meegenomen.

De fietsenstallingen op het plein werden geplaatst overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp en houden rekening met de huidige goedgekeurde terrasaanvragen. Bij nieuwe aanvragen wordt een afweging gemaakt of bestaande stallingen al dan niet moeten worden verplaatst. Momenteel zijn er geen lopende aanvragen voor (het uitbreiden van) terrassen die een verplaatsing noodzakelijk maken.

De borden met de parkeerduurbeperking van 30 minuten zijn er geplaatst tijdens de heraanleg van het plein om de parkeerdruk tijdens de werken op te vangen. In het definitief ontwerp van het plein, is dit kortparkeren en zijn bijgevolg deze borden niet verder te voorzien. Een parkeerrotatie op de parkeerplaatsen rond het plein zal worden gehandhaafd door het daar geldend parkeerregime met parkeerschijf (max. 2 uur).

Met betrekking tot de vraag tot uitbreiding terras Drongenplein 3. De horecazaak op dit adres heeft momenteel een terrasvergunning waardoor op het voetpad een terras kan worden uitgebaat met een diepte van één meter diep . De bevoegde diensten kregen tot op heden geen aanvraag voor een uitbreiding. Voor de uitbreiding van het terras zouden blijkbaar 3 parkeerplaatsen worden voorgesteld in te nemen. Dit lijkt geen evident verhaal omdat tegelijk vanuit de handelaars de vraag wordt gesteld om aan dezelfde straatzijde kortparkeerplaatsen in te richten ter bevordering van parkeerrotatie. Bij de afweging van een terrasaanvraag spelen aanwezige parkeerdruk en overige vragen om kortparkeren te stimuleren ook een rol. Een definitieve afweging zal worden gemaakt indien een officiële aanvraag wordt ingediend door de horecauitbater.

Met betrekking tot een fietsrek aan Loss 2.0. De fietsenstallingen op het plein werden geplaatst overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp en houden rekening met de huidige goedgekeurde terrasaanvragen. Bij nieuwe aanvragen wordt een afweging gemaakt of bestaande stallingen al dan niet moeten worden verplaatst. Momenteel zijn er geen lopende aanvragen voor (het uitbreiden van) terrassen die een verplaatsing van fietsenstalling noodzakelijk maken.

Met betrekking tot het invoering van kortparkeerregime met een maximum parkeerduur van 30 minuten. Aan de handelaars werd meegegeven dat een dergelijke vraag best in groep wordt aangevraagd om aan te tonen dat deze plaatsen dienstig zullen zijn voor een zo groot mogelijke groep aan handelszaken. Deze vraag is ondertussen binnen gekomen en is momenteel in behandeling.

De effectieve plaatsing van de monumentverlichting (technische kasten van Eandis, lichtpunten en aansluiting van de armaturen op het net) wordt voorzien in het voorjaar 2019. De speeltuin is nog ontoegankelijk totdat een veilige afsluiting tussen speeltuin en waterkant is gerealiseerd. Dit is voorzien tegen de lente in orde gebracht te worden.

De Lijn is recent met een nieuw type bus langsheen het Drongenplein beginnen rijden. Helaas is er niet proactief gewag van gemaakt gedurende het ontwerptraject zodat de specifieke en nieuwe draaicirkels van dergelijk voertuig meegenomen konden worden. Het probleem wordt opgevolgd en er wordt bekeken om het hekwerk plaatselijk wat te verschuiven zodat het niet meer aangereden kan worden.
 
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.