Nutswerken Mageleinstraat

27 februari 2017

Na werken aan de nutsvoorzieningen in de Mageleinstraat is een hoop steenpuin achtergebleven. Tot nu toe bleef het steenpuin onaangeroerd, wat uiteraard onaangenaam is voor de handelaars en hun klanten.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Welke regels zijn van toepassing op het opruimen van een werfzone na werken aan nutsvoorzieningen?
  • Hoe wordt het naleven deze regels gecontroleerd?
  • Zijn in de (jaar)vergunningen voorwaarden opgenomen om, zeker in de winkelwandelstraten, werfzones onmiddellijk na het afronden van werken op te ruimen?
  • Zo nee, bent u bereid dit in overweging te nemen? 

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het puin in de Mageleinstraat werd achtergelaten door een aannemer, die er in opdracht van Eandis een klant aansloot op het gas- en elektriciteitsnetwerk. Nadat de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van deze hinderlijke stockage op de hoogte werd gebracht, werd Eandis op woensdag 1 maart aangespoord om het puin zo snel mogelijk te verwijderen. Een tweede aanmaning volgde op vrijdag 3 maart, waarna het puin werd verwijderd door de aannemer.


Antwoord op vraag 1

Een nutsmaatschappij wordt geacht zijn puin op regelmatige basis te verwijderen, ten laatste drie dagen na het beëindigen van de werken. In de praktijk wordt puin bij dergelijke werken verwijderd op het moment dat de wegenis wordt hersteld. In het geval van de Mageleinstraat heeft de betrokken nutsmaatschappij en aannemer aan deze voorwaarde duidelijk verzaakt.


Antwoord op vraag 2

Medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen controleren dagelijks nutswerken op het openbaar domein van de stad Gent. Hierbij wordt onder meer uitvoering en kwaliteit van het herstel gecontroleerd, alsook of de werken verlopen conform de vigerende reglementering en vergunningsvoorwaarden. Echter door de grote hoeveelheid nutswerken (jaarlijks ongeveer 10.000 kleine en grote nutswerken) is het niet mogelijk om alle nutswerken actief te controleren. Kleine werken, zoals individuele klantaansluitingen, worden enkel steekproefsgewijs opgevolgd en op basis van meldingen die we via diverse kanalen ontvangen.


Antwoord op vraag 3

Een aparte regeling voor winkelwandelstraten is niet specifiek voorzien in de (jaar) vergunning, wel zijn er hieromtrent afspraken opgenomen in de algemene reglementering zoals hierboven aangegeven.


Antwoord op vraag 4

Het geval Mageleinstraat is zeker niet de gangbare werkwijze, maar eerder te wijten aan een slordige aannemer, die ondertussen door zijn opdrachtgever terecht is gewezen. Dit zullen we helaas nooit kunnen ondervangen door reglementen en hier moeten we bij meldingen blijvend tussenkomen via onze Cel Toezicht Openbaar Domein. Tijdens regelmatige overlegmomenten met onze klantbeheerders van de nutsbedrijven blijven wij dergelijke mistoestanden aankaarten en kan U er zeker van zijn dat ook langs de kant van de operators afdoende wil is om hun aannemers hier op bij te sturen en zij ook binnen hun bestekken de nodige voorzieningen hebben getroffen om hun aannemers hiervoor in gebreke te kunnen stellen.

Verder geven we nog mee dat alle aanvragen gescreend worden op hun impact naar circulatie en hinder en niet in het minst wanneer winkelwandelstraten of infrastructuur voor de zachte weggebruiker getroffen wordt. Hier proberen we in overleg met het betrokken nutsbedrijf de duur van de werken maximaal te beperken en ook specifieke voorwaarden op te leggen naar stockage en afwerking van de werf zonder de uitvoerbaarheid van hun opdracht hiermee in het gedrang te brengen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken