Regenboogactieplan 2016-2017

18 oktober 2016

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie informeerde ik in het voorjaar naar de concrete acties en maatregelen die u zal realiseren/intensifiëren om de geïntegreerde aanpak van het holebi- en transgenderbeleid in onze stad verder vorm te geven. U stelde toen het eerste concrete Regenboogactieplan (2016-2017) voor, gekoppeld aan de doelstelling van de Regenboogverklaring van 2014.

Concrete vragen:

  • We zijn ondertussen enkele maanden verder. Kan u meer toelichting geven rond de verdere concretisering van het Regenboogactieplan 2016-2017?
  • Wat is op dit moment de stand van zaken van de uitwerking en invulling van de concrete acties? Hoe gaat de opvolging hiervan in zijn werk?


Antwoord:

De centrale opvolging van het Regenboogactieplan 2016-2017 gebeurt door het Regenboognetwerk Gent (= de voormalige denktank homofobie) en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Elke 3 maanden wordt een stand van zaken van het Regenboogactieplan besproken op de bijeenkomst van het Regenboognetwerk en wordt er waar nodig bijgestuurd. Verder wordt op actieniveau samengewerkt met alle relevante actoren om die specifieke actie tot een mooi resultaat te brengen.

Het Regenboogactieplan bestaat uit 27 acties:

  • 25 acties zijn lopende of uitgevoerd
  • 2 acties moeten nog worden opgestart (‘genderneutrale documenten’ en ‘Voetbal in de Stad’)


Bij wijze van voorbeeld wil ik misschien een aantal acties kort duiden:

Ondersteuning holebihuis Casa Rosa

  • Casa Rosa is bezig aan de uitwerking van de inhoudelijke werking rond onthaalbeleid. Medewerkster Cathy Heyman heeft op maandag- en vrijdagmiddag permanentie in het Regenbooghuis.
  • De plannen voor de verdere restauratie van het regenbooghuis zijn klaar. Op dit moment worden aannemers bevraagd voor de uitvoering van de werken.

Gelijke kansenmethodiek

  • Dit is een screening van de stadsdiensten met als doel diversiteits- en armoedebeleid te laten doorsijpelen in hun reguliere werking. Momenteel zijn er 4 trajecten lopende: sportdienst, dienst Leerwerkplekken van het OCMW, Dienst Preventie voor Veiligheid, dienst Communicatie

Stedelijk onderwijs

  • Schoolboeken zijn jammer genoeg nog te vaak te stereotiep. Cavaria ontwikkelde een boekje ‘Lou’ voor kleuters waarbij Lou naar school wandelt en op schoolreis gaat in de hedendaagse superdiverse samenleving. Diversiteit is hier niet het thema maar de realiteit. Om scholen te ondersteunen in hun inzet voor diversiteit, schenkt de Stad Gent iedere kleuterschool twee Lou-pakketten.


Dames en heren, tenzij u vanavond specifieke vragen zou hebben over welbepaalde acties, zou ik u willen voorstellen om de evaluatie van de verschillende acties schriftelijk te bezorgen.


Een opsomming van alle acties en bijhorende opvolging volgt hier:

DOELSTELLING 1: GENTENAARS INFORMEREN EN BEWUSTER MAKEN

1. Regenboogpakket: Onder impuls van het Departement Jeugd en Onderwijs worden er tijdens de regenboogweek 58 regenboogpakketten uitgestuurd naar de Gentse secundaire scholen. Daarin vinden we vlaggen, buttons, make-up sticks en het product ‘Niet normaal’ (een boekje en vijf filmpjes over homofobe attitudes, gericht naar jongeren).

In april 2016 werden deze pakketten uitgestuurd


2. Open your Mind: een theatervoorstelling voor jongeren over respectvol samenleven in diversiteit, met nabespreking in kleine groepen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 zullen er (ten minste) 7 voorstellingen plaatsvinden in Gentse secundaire scholen en jeugdwerkingen.

3 voorstellingen zijn toegewezen aan scholen in het kader van een wedstrijd met de Regenboogpakketten. Voor de 4 andere voorstellingen gebeurt de toewijzing aan diverse jongerengroepen waarbij ruimer wordt gekeken dan regulier onderwijs: deeltijds onderwijs, jeugdsportclubs, jeugdwerk.


3. Gelijke Kansenmethodiek: screening van de stadsdiensten, met de bedoeling diversiteits- en armoedebeleid op korte en lange termijn te laten doorsijpelen in de reguliere werking. Er wordt een actieplan opgemaakt per dienst, waarvan de diensten auteur en uitvoerder zijn. In 2016 werd de Gelijke Kansenmethodiek opgestart bij de Sportdienst van Stad Gent en de Dienst Leerwerkplekken van het OCMW. We streven er naar om tegen 2018 10 relevante diensten te screenen.

Er zijn op dit moment 4 trajecten lopende: Sportdienst (Stad Gent), Dienst Leerwerkplakken (OCMW Gent), Dienst Preventie voor veiligheid (Stad Gent), Dienst Communicatie (Stad Gent).


4. Opleiding 'durf anders te denken': tweedaagse opleiding voor de Gentse politie, waarin onder meer vaardigheden worden bijgebracht betreffende correcte opvang van slachtoffers van seksueel geweld, discriminatie en haatmisdrijven. Op vandaag hebben al 3 op 10 leden van het korps de opleiding gevolgd. Tegen het einde van de legislatuur streven we naar een verhouding van 7 op 10.

Deze opleiding blijft verder lopen. Elke maand wordt een groep van 20 leden opgeleid.


5. Gay Straight Alliance (GSA): een alliantie tussen holebi- en heterojongeren in schoolcontext. GSA’s zijn al courant en succesvol in Nederland en de VS. De leerprestaties en de algemene attitude ten aanzien van de school verbeteren bij de LGBT-leerlingenpopulatie en GSA’s verhogen het algemeen welzijn van zowel hetero- als holebileerlingen (lager suïciderisico, sterke verhoging van het veiligheidsgevoel).  Stad Gent en çavaria, de Vlaamse LBGT-koepel,  starten een proefproject op in een Gentse school.

In opstart. Op de ontmoetingsdag van de scholierenkoepel met alle Gentse leerlingenraden werd het concept GSA voorgesteld met het voorstel tot mogelijke opstart in de eigen school.


6. Maatschappelijke oriëntatie: Het stedelijk agentschap integratie en inburgering IN-Gent neemt het LGBT-thema uitdrukkelijk op in de cursus maatschappelijke oriëntatie voor inburgeraars.


Uitgevoerd:

7. Jeugdsportcoördinator diversiteit: De Sportdienst subsidieert dertien sportcoördinatoren om Gentse clubs bij te staan in het verhogen van de kwaliteit op sporttechnisch, sociaal-pedagogisch en organisatorisch vlak. De jeugdsportcoördinator diversiteit zet onder meer acties op touw om LGTB te integreren in het Gentse sportleven.

Jeugdsportcoördinator ‘diversiteit’ is effectief van start gegaan in 2015. 

Zie ook Gelijke Kansenmethodiek (in de sportdienst loopt nu een traject in 2016-2017)


8. Campagne: We ontwikkelen een overkoepelende campagne waarin Gentenaars worden aangesproken op hun burgerzin en respectvol samenleven in diversiteit.

De campagne is in conceptfase en wordt gelanceerd in 2017. De verantwoordelijke diensten zijn de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Jeugddienst.


9. Stedelijk onderwijs: Conform de missieverklaring van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van Stad Gent geven we het LGTB-thema een plaats in de lessen van de stedelijke scholen. Dit zowel in het basis- als het secundair onderwijs. Zo maken de Gentse kindjes kennis met onze diverse maatschappij. En maken we het thema bespreekbaar bij alle jongeren.

Lou: een educatief pakket van de Provincie Vlaams Brabant gericht op kleuters waarin diversiteit de norm is. Stad Gent plant een infomoment op 23 november. De mogelijkheid wordt bekeken om elke kleuterschool 2 boekjes te bezorgen.

Jeugdboekenweek: het thema m/v/x staat centraal.


DOELSTELLING 2: KENNIS EN EXPERTISE VERZAMELEN

10. Studiedag ‘Pride & Privilege’: in de marge van de mars ‘Ihsane Jarfi’ organiseert de Stad Gent op 20 mei 2016 een studiedag over discriminatie, in samenwerking met çavaria, Merhaba, Straight Forward, Unia, Rainbow House, Fondation Ihsane Jarfi en Arc-en-ciel Wallonie. Vanuit een zelf-reflectieve houding wordt nagedacht over privileges, normativiteit en subtiele vormen van uitsluiting. De studiedag is er op gericht kennis en expertise uit te breiden bij professionals uit diverse domeinen.

De studiedag werd georganiseerd voor 85 deelnemers.


11. Rainbow Cities Network: Stad Gent is sinds 2015 actief lid van dit netwerk, dat zich internationale kennisdeling over lokaal LGBT-beleid tot doel stelt.

In juni verwelkomde stad Gent het comité dat de jaarlijkse meeting organiseert. In augustus vond de jaarlijkse meeting in Amsterdam plaats. Het regenboogactieplan werd opgenomen in de nieuwsbrief van het Rainbow Cities Network.


DOELSTELLING 3: GENTSE HOLEBI’S EN TRANSGENDERS ONDERSTEUNEN

12. Genderneutrale vacatures (M/V/X): HR van Stad Gent zet in op genderneutrale vacatures, waarbij de X geldt als alternatief voor personen die zich niet uitsluitend als mannelijk of vrouwelijk identificeren.

Deze maatregel werd in januari 2016 ingevoerd


13. Genderneutrale documenten: Stad Gent zet in op een screening van officiële documenten en briefwisseling op genderneutraliteit. Onnodige vermelding van geslachten wordt verholpen.

Moet nog worden opgestart


14. Safe havens: Homo- en transfobie is een mogelijke grond waarop mensen beslissen asiel aan te vragen. De Gentse opvanginitiatieven en het inburgeringsagentschap tekenen in op het project ‘Safe havens’, waarbij professionele medewerkers opgeleid worden tot referentiepersonen inzake LGBT.

Dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid gaf zich op voor het project.


15. Subsidiereglement etnisch-culturele diversiteitsprojecten: in 2017 geeft het college van burgemeester en schepenen bij het toekennen van projectsubsidies prioriteit aan projecten die seksuele diversiteit bij etnisch-culturele minderheden bespreekbaar maken en het doorbreken van genderstereotypering stimuleren.

In september werd met relevante partners overlegd hoe we samen vorm kunnen geven aan deze prioriteit met focus op laagdrempeligheid en het aanleveren van inhoudelijk materiaal. Dit wordt verder opgevolgd door de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen die het reglement beheerd.


16. Ondersteuning holebihuis Casa Rosa: Casa Rosa heeft het pand in de Kammerstraat 22 in erfpacht tot 2036. De Stad stelt Casa Rosa middelen ter beschikking voor de verdere restauratie van het gebouw en voor het invullen van een kwaliteitsvolle inhoudelijke werking. Vrijwilligersverenigingen aangesloten bij Casa Rosa kunnen gratis gebruik maken van ruimtes voor activiteiten. Particulieren en organisaties kunnen er vergaderruimtes huren. 

Casa Rosa is bezig aan de uitwerking van de inhoudelijke werking rond onthaalbeleid. Medewerkster Cathy heeft op maandag- en vrijdagmiddag permanentie in het Regenbooghuis.

De plannen voor de restauratie zijn klaar. Op dit moment worden aannemers bevraagd voor de uitvoering van de werken.


DOELSTELLING 4: GELIJKE KANSEN EN VEILIGHEID VERHOGEN IN GENT

17. Vijfhoeksoverleg haatmisdrijven: het vierhoeksoverleg (Stad Gent, politie, parket en Unia Regio Gent) dat regelmatig samenkomt om concrete cases van homo- en transfobie en de aanpak ervan te bespreken, wordt uitgebreid tot vijfhoeksoverleg. Als belangenbehartiger kan çavaria een belangrijke en aanvullende rol spelen bij het innemen van gemeenschappelijke standpunten.

Het vierhoeksoverleg werd effectief uitgebreid. Volgend overleg van het vijfhoeksoverleg gaat door in oktober. Tussentijdse raadplegingen gebeuren waar wenselijk.


18. Meldpunt homo- en transfobie van de politie: als slachtoffer of getuige van homo- of transfobie kan je bij dit meldpunt vrijblijvend terecht voor niet-dringende politiehulp.

Structureel ingebed en in opvolging door de politie Gent. Tot nu toe waren er 40 contactnames.


19. SMS 8989: het SMS nummer dat vroeger enkel gold voor meldingen van discriminatie in de horecasector, werd recent opengesteld voor alle maatschappelijke vormen van discriminatie. Met het ontsluiten van het SMS nummer willen Stad Gent en Unia de meldingsbereidheid verhogen.

Structureel ingebed en in opvolging door Unia Gent


20. Communicatiecampagne Unia Regio Gent: Samen met Unia zet Stad Gent in op de verdere bekendmaking van de werking van Unia Regio Gent met het oog op het verhogen van de meldingsbereidheid.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is nu Unia. Het meldpunt discriminatie is omgevormd tot Unia Regio Gent. De communicatie rond de naamswijziging is al opgestart, en wordt verder opgenomen met het kabinet van Schepen Tapmaz.


DOELSTELLING 5: AANDACHT HEBBEN VOOR HOLEBI’S EN TRANSGENDERS IN HET AANBOD EN DE BEELDVORMING

21. Vlaggenactie: Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei) zetten we dit jaar in Gent extra in op zichtbaarheid. Niet alleen stadsdiensten, maar ook de politie, het parket, het OCMW, Universiteit Gent, diverse scholen en externe organisaties zullen op verschillende locaties regenboogvlaggen uithangen.

Uitgevoerd op 17 mei 2016


22. Permanent regenboogelement: de Stad gaat op zoek naar een passende locatie om de regenboog, als symbool voor een holebi- en transgendervriendelijke stad, permanent te integreren in het stadsbeeld.

Er loopt een onderzoekende fase voor een geschikte locatie en juiste vorm.


23. Mars Ihsane Jarfi: Ihsane Jarfi is het eerste dodelijke slachtoffer van homofoob geweld in ons land. De mars ter herdenking van deze moord gaat door op 20 mei 2016 en roept burgers op om nee te zeggen tegen uitsluiting en geweld. Dat de mars in Gent plaatsvindt, heeft dan ook een grote symboolwaarde.

De mars werd georganiseerd. Er waren een 300-tal deelnemers.


24. Externe communicatiekanalen: de Stad zet in op meer diverse beeldvorming in haar externe communicatiekanalen, onder meer via toepassing van de Gelijke Kansenmethodiek bij de Dienst Communicatie. 

In oktober 2016 is de Gelijke Kansen Methodiek opgestart bij de dienst communicatie van Stad Gent. De uitdaging ‘een meer diverse beeldvorming’ zal in deze begeleiding worden meegenomen.


DOELSTELLING 6: SAMENWERKING AANGAAN MET RELEVANTE PARTNERS EN DOELGROEPEN

25. Denktank homofobie: Stad Gent overlegt structureel en op regelmatige basis met de verschillende LGBT-actoren die gezamenlijk instaan voor de opvolging van de LGBT-acties in Gent.

Structureel overleg, per kwartaal. Om de naam beter te laten passen bij de doelstelling van het netwerk, werd gekozen voor de nieuwe naam Regenboognetwerk Gent. Dit Regenboognetwerk, bestaat uit verschillende stadsdiensten, (LGBT) middenveldorganisaties, Unia, politie en parket. Het is verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van de Regenboogverklaring en bijhorend het Regenboogactieplan onder centrale begeleiding van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.


26. Versterken van de samenwerking tussen de Politie en het LGBT-middenveld: meer resultaat boeken door het wederzijds vertrouwen en het partnerschap in de verf te zetten en om ongenuanceerde beeldvorming over de politie tegen te gaan.

Politie Gent is aanwezig op Sparkle, het benefiet voor de Holebifoon, dat jaarlijks doorgaat in de Vooruit. Zij antwoorden daar op vragen en maken promotie voor het meldpunt homo- en transfoob geweld.


27. Voetbal in de stad: de communitywerking van AA Gent zet in op een project rond hate speech. Daarnaast wordt holebi-acceptatie meegenomen in vorming aan clubleiders, jeugdcoördinatoren en jeugdtrainers van Elk Talent Telt.

Het project rond hate speech volgt later nog via stadionacties.

Holebi-acceptatie staat opgenomen in het Charter van 'Elk Talent Telt'.


In de trainersopleiding wordt momenteel ingezet op omgaan met etnisch-culturele diversiteit en opvallend gedrag bij jongeren. In een volgende fase wordt gefocust op holebi-acceptatie.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.