Stand van zaken realisatie kampeerwagenterrein

7 november 2016

Vorig jaar antwoordde u positief op mijn vraag over de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent. Vanwege het ontbreken van kennis en ervaring over de bouw en de uitbating van een kampeerwagenterrein bij de stedelijke diensten werd Farys bereid gevonden om mee te werken aan het dossier.

Er zou gewerkt worden aan de piste om op de site Driebeek in Gentbrugge een afgesloten terrein mét voorzieningen voor 8 kampeerwagens uit te bouwen.

Inmiddels zijn we een jaar verder en heb ik volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken in de realisatie van een kampeerwagenterrein in Gent?
  • Veel andere steden en gemeenten beschikken over een kampeerwagenterrein met veel grotere capaciteit. Werd, gezien de geplande investering, al overwogen om meer dan 8 voorziene plaatsen te realiseren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Dank u voor uw blijvende interesse in dit dossier.

Sinds uw vragen in de commissie van november ’15 en de gemeenteraad van januari ’16 hebben de stadsdiensten en Farys actie ondernomen om het stedenbouwkundig kader in orde te krijgen.

Het terrein Driebeek is een zone voor dagrecreatie volgens het gewestelijk RUP “afbakening grootstedelijk gebied Gent”. Overnachten op een door Toerisme Vlaanderen vergund terrein voor kampeerwagens is dan enkel mogelijk via een “afwijking kleine werken van algemeen belang”.

In het voorjaar is een zgz. Projectstudie opgemaakt die de stedenbouwkundige en toeristische problematiek schetst en de impact van het kampeerwagenterrein op de site en de mobiliteit schat.

Op 15 juli jl. is er Projectvergadering geweest bij Ruimte Vlaanderen (Departement van de Vlaamse Overheid) waar de adviezen van diverse overheidsdiensten [1] werden besproken en geëvalueerd. Alle adviezen waren gunstig, mits we:

  • een MER screeningsnota toevoegen
  • rekening houden met de gewestelijke verordening ‘hemelwater’
  • rekening houden met de gewestelijke verordening ‘integrale toegankelijkheid’

Eind juni ontvingen we het verslag van de projectvergadering. Conclusie is dat de ruimtelijke impact en de milieueffecten beperkt zullen zijn en dat we dus effectief de procedure “afwijking kleine werken algemeen belang” kunnen volgen voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

Farys heeft sindsdien opdracht gegeven aan een architectenbureau tot het opmaken van een bouwdossier, het ontwerpen van de plannen en het indienen van het bouwdossier bij Ruimte Vlaanderen. Het verslag van de projectvergadering maakt deel uit van het dossier.

De architect staat ook in voor het invullen van de vergunningsaanvraag voor het uitbaten van het toeristisch logies bij Toerisme Vlaanderen. We voorzien 8 kampeerwagenplaatsen, waarvan 1 toegankelijk voor mindervaliden.

Voor de indiening van het dossier wachten we nog op meer gegevens van Aquafin voor de aansluiting van grijs water op de riolering. Het advies is binnen, de aansluitingsplannen nog niet.

Van zodra dit binnen is, wordt het bouwvergunningsdossier ingediend bij Ruimte Vlaanderen en de vergunningaanvraag voor het uitbaten van het toeristisch logies bij Toerisme Vlaanderen.

Vanaf dan loopt het uitvoeringstraject in opdracht van Farys: verkrijgen van de vergunning, opmaken van het uitvoeringsdossier en uitsturen aanbesteding, gunning van de uitvoering, voorbereiding en uitvoering van de werken, oplevering van de werken. We gaan er nu vanuit dat het formeel vergunde kampeerwagenterrein eind 2017 - begin 2018 officieel kan openen.

Voor wat het tweede luik van uw vraag betreft, is het inderdaad zo dat sommige andere steden en gemeenten over een groter kampeerwagenterrein beschikken, maar deze beschikken niet over een viersterrencamping zoals Gent. Op Camping Blaarmeersen is er plaats voor 35 kampeerwagens.

De 8 nieuwe plaatsen in Gentbrugge vullen dit basisaanbod aan. Na evaluatie van de bezettingsgraad van het nieuwe terrein in Gentbrugge kunnen we altijd overwegen om bijkomend te investeren in een tweede bijkomende locatie. Op de site te Gentbrugge is eigenlijk geen marge om meer dan 8 plaatsen te creëren. Het blijft immers een gebied voor dagrecreatie, waar Farys het klein terrein voor kampeerwagens per uitzondering mag exploiteren.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.