Onderbelichting Gentse pleinen

4 november 2016

Ongeveer één jaar geleden stelde ik een vraag rond de openbare verlichting op de Oude Beestenmarkt. U antwoordde toen dat het feit dat het plein zelf niet bijkomend verlicht wordt een weloverwogen beleidskeuze is. Niettemin was u bereid om maatregelen te nemen om het risico op nachtelijke valpartijen te verminderen ter hoogte van het verlaagd kaaiplateau.

Ondertussen heb ik ook gelijkaardige signalen opgevangen rond de nachtelijke verlichting van de Vrijdagmarkt. Ook hier stellen buurtbewoners zich de vraag waarom dit plein bij donkerte niet beter verlicht kan worden. Zo suggereert men om hier minstens het standbeeld wat uit te lichten, wat nu niet het geval is.

Mijn concrete vragen:

  • Zijn er ondertussen al (bijkomende) klachten of opmerkingen binnengekomen rond de verlichting op de Oude Beestenmarkt, de Vrijdagmarkt of andere pleinen in Gent?
  • Zijn de aangekondigde aanpassingen ter hoogte van het verlaagd kaaiplateau op de Oude Beestenmarkt reeds uitgevoerd? Zo ja, waaruit bestaan deze aanpassingen? Zo neen, wanneer zullen deze uitgevoerd worden?
  • Bent u bereid om de problematiek van de onderbelichting van de Gentse pleinen verder te onderzoeken en om in functie hiervan aanpassingen aan de verlichting te overwegen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadsid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft geen recente klachten of opmerkingen meer binnen gekregen betreffende de verlichting op de Oude Beestenmarkt, Vrijdagmarkt of andere pleinen in Gent. Het standbeeld op de Vrijdagmarkt wordt reeds uitgelicht. Er zijn hier wel problemen geweest met de grondlichtbakken in de buitenste cirkel rond het standbeel omdat deze regenwater opvingen. Ondertussen zijn deze problemen opgeloast en werden de grondlichtbakken voorzien van extra afwatering. In de binnenste lichtcirkel omheen het standbeeld was er ook een defect maar dit is intussen doorgegeven aan Eandis voor herstel.


Antwoord op vraag 2

Naar aanleiding van uw vraag en na navolgende opdracht aan de diensten om dit te bekijken hebben de diensten mij volgende gerapporteerd:

in de kaaiverlaging en in de treden van de trap zijn diffuse lichten voorzien. Waterwegen en Zeekanaal nv, die eigenaar is van deze infrastructuur, plant geen aanpassingen en zal geen bijkomende verlichting voorzien op deze locaties;
voor fietsers werd een fietsenstalling strategisch geplaatst (net voor het sluisbedieningsgebouw van Waterwegen en Zeekanaal) om te verhinderen dat fietsers, wegens onoplettendheid, de verlaging infietsen;
er zijn binnen diverse stadsdiensten denkoefeningen geweest over de plaatsing van bijkomende elementen (zoals bv. zitbanken), maar een dergelijke plaatsing is onverenigbaar met het stadszicht, het uitgevoerde ontwerp en het marktgebruik van het plein.


Antwoord op vraag 3

Gelet op voorgaande en gelet op het feit dat hier geen klachten of ongevallen gerapporteerd worden, wordt hier tot nader order niet verder op ingegaan.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.