Geplande verhuis dierenasiel

20 oktober 2014

Zoals algemeen bekend en door mij ook al meermaals aangekaart is de infrastructuur van het Dierenasiel in het Citadelpark in bijzonder slechte staat. De huidige milieuvergunning loopt tot 15 september 2016. Gezien een verbouwing of uitbreiding op die locatie geen optie is, is een herlocalisatie dus onafwendbaar en bovendien ook bijzonder dringend.

In antwoord op mijn eerdere vragen liet u weten dat u samen met de bevoegde stadsdiensten in dialoog bent met het bestuur van het Dierenasiel voor de verdere uitwerking van de geplande nieuwbouw aan de Noorderlaan. U meldde toen ook dat in de meerjarenbegroting van Stad Gent een investeringskrediet is opgenomen, dat ook het Dierenasiel deels middelen hiervoor wil inbrengen, en dat derhalve gezocht zal worden naar een financiële en juridische constructie om samen de nieuwbouw te realiseren. Kortom, het dossier zat op koers.

Ik verneem nu echter dat het dossier opnieuw geblokkeerd zit, omdat de stad geen of niet voldoende middelen zou ter beschikking willen stellen voor de geplande verhuis.

Vandaar volgende vragen:

  • Klopt het dat de geplande verhuis opnieuw ter discussie staat? Zo ja, wat zijn de redenen hiervoor?
  • Hoe zal het stadsbestuur de komende jaren instaan voor de opvang van loslopende en verwaarloosde dieren, een taak van de stad die op een kwalitatieve manier moet kunnen worden uitgevoerd?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het klopt dat de infrastructuur van het huidige asiel in slechte staat is en herlocalisatie onafwendbaar is. In die optiek is inderdaad in het RUP Halfweg een terrein op de Noorderlaan voor een nieuw asiel voorzien. Die verhuis staat niet ter discussie.

Wat wel ter discussie ligt, is de bouwkost. Een programma van eisen is met de vzw Dierenasiel opgemaakt. Een eerste kostenraming op basis daarvan door FM gaf een raming van een kost van meer dan het dubbele van het huidige begrote budget van 700.000 euro (helft Stad, helft vzw). Een nieuwe kostenraming, extern opgemaakt in opdracht van het asiel, met een kostendaling door systeembouw als oogmerk, bleek een even grote budgetoverschrijding in te houden, wat uiteraard financieel niet haalbaar is.

Onze diensten hebben ondertussen het dierenasiel vzw in contact gebracht met de voorzitter van het dierenasiel Kontich waar vergelijkbare plannen zijn voor een nieuw dierenasiel met evenwel een lagere kostenraming. Daar wordt door de vzw een nieuw asiel gebouwd met een vooropgesteld budget van 900.000 euro. Half september werd een gezamenlijk bezoek gebracht. Op basis daarvan willen we nu met het bestuur van vzw Dierenasiel kijken waar grote verschillen zitten in bouwkosten en of de voorgestelde ruimtes en bijhorende oppervlakken realistisch zijn, en in verhouding tot de grootteorde van het asiel dat in Kontich gebouwd wordt. Op die manier wensen we tot een scherpere berekening te komen.

Wij zijn van mening dat het model van Kontich inspirerend kan zijn. Een essentieel verschil bv. is dat in Kontich de vzw bouwheer is, wat maakt dat er geen BTW kost is. Tevens speelt dan ook de wetgeving op overheidsopdrachten minder, waardoor tijdens het bouwproces scherper kan onderhandeld en bijgestuurd worden qua bouwwerken en –kosten. Daarnaast is er in Kontich ook gekozen voor een plaats- en kostenbesparend concept, zonder het welzijn van de dieren uit het oog te verliezen. Integendeel, het concept van de hokken met buitenruimte is er sterk bepaald door de zorg voor de dieren. De bouwwerken starten daar in november. Er is een nieuwe afspraak voor een bezoek ter plaatse, samen met raad van bestuur van het Gentse asiel.

Als eerstvolgende stap kom ik op korte termijn (november) samen met de raad van bestuur, waarbij er diverse keuzes zullen gemaakt moeten worden. Met steeds als doel de totale bouwkost te verlagen tot een haalbaar bedrag. Dit zonder aan kwaliteit in te boeten. Afhankelijk van de grootte van de eventueel dan nog resterende budgetoverschrijding zal zowel door het Dierenasiel, als door het Stadsbestuur moeten bekeken worden in hoeverre we elkaar hier tegemoet kunnen komen. We kijken daarbij ook naar nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding voor bepaalde delen van het asiel. Wij zijn er zeker van dat een heleboel Gentenaars wensen bij te dragen aan de realisatie van een nieuw dierenasiel.

Eenmaal er consensus is over een budgetindicatie dienen ook de juridische aspecten uiteraard te worden afgestemd.

De Stad zal ondertussen een procedure in gang zetten om een architect aan te duiden en een plan op te maken. Dit zal ons uiteindelijk toelaten om scherpere en een (nog) meer realistische bouwkost te krijgen.


Antwoord op vraag 2

De samenwerking met het Dierenasiel Citadelpark blijft bestaan. Het stadsbestuur zal (indien nodig) nog minimale investeringen doen in het huidige gebouw, zodat de dienstverlening kan verzekerd blijven tot de verhuis. Uiteraard worden defecten als gevolg van slijtage of diefstal steeds hersteld. Ondertussen zal ook een verlenging van de milieuvergunning aangevraagd worden, dit tot een realistische verhuisdatum.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.