Sportinfrastructuur Blaarmeersen

6 oktober 2014

Gebruikers van de sportaccommodatie op de Blaarmeersen melden me dat de infrastructuur er de laatste tijd op achteruit lijkt te gaan. De douches die door diverse sportploegen worden gebruikt blijken al enkele maanden buiten gebruik wegens besmetting.

Een tijdelijke oplossing om het probleem te verhelpen lijkt onvoldoende om alle gebruikers de gelegenheid te geven zich te douchen. Maar ook een deel van de verlichting aan de voetbalvelden zou het laten afweten en de buitentennisbanen liggen er lamentabel bij.

 • Bent u op de hoogte van de problemen met de sportinfrastructuur?
 • Is hierover reeds overleg geweest met facility management?
 • Zo ja, welke maatregelen zullen genomen worden om de problemen te verhelpen en wat is hiervoor de timing?
 • Op welke manier werd dit gecommuniceerd met de gebruikers?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Eerst en vooral wil ik met klem ontkennen dat de sportaccommodatie op de Blaarmeersen erop achteruit gaat. De Blaarmeersen vormt het kloppende hart van een sportcluster, en er worden dan ook de nodige investeringen gedaan om het terrein én de aanwezige sportaccommodatie op peil te houden. Daarnaast wil ik u uitvoerig antwoorden op alle punten die u aanbrengt.

Over de beschikbaarheid douches Blaarmeersen:

 • Het probleem met het aantal beschikbare douches is mij bekend. De boosdoener is in eerste instantie een legionellabesmetting. In samenwerking met Volksgezondheid en FM werd een actieplan opgesteld om de besmetting op te lossen. Volgens het actieplan worden sinds september alle tappunten van het centraal gebouw gespuid door medewerkers van de Sportdienst en Dienst Onderhoud gebouwen. Het resultaat is dat de besmetting afneemt maar nog niet onder de normwaarde zit van 1000 KVE/liter (= 1000 kolonie vormende eenheden per liter). Uiteraard moeten we er over waken dat de gezondheid van de gebruikers op geen enkel moment in het gevaar komt.
 • Om toch een beperkte douchemogelijkheid aan te bieden werden in eerste instantie in 4 kleedkamers telkens 3 speciale “anti-legionella” douchekoppen geplaatst. Enkele van deze veilige douches werden echter reeds gevandaliseerd, een erg spijtige zaak.
 • Op 3 oktober vond een overleg plaats tussen de sportdienst en FM. Daar is afgesproken om 8 van de 10 kleedkamers uit te rusten met douchekoppen van het type “anti-legionella”. Dienst Onderhoud Gebouwen zal deze tijdelijke oplossing nauwgezet opvolgen, maatregelen nemen om het vandalisme te vermijden en alle acties bijhouden in een logboek. In de loop van deze week zou de uitbreiding moeten gerealiseerd zijn. Deze oplossing wordt aangehouden tot aanvang van de structurele aanpassingen die nodig zijn aan de installatie. De timing hiervan is nog niet gekend, men mikt hier voor de uitvoering naar januari 2015.
 • Daarnaast worden voorlopig ook de douchemogelijkheden in het tribunegebouw maximaal ter beschikking gesteld, maar bij een hoge bezetting is dit uiteraard niet voldoende.
 • Alle vaste gebruikers werden via mail geïnformeerd over deze situatie. En ontvangen regelmatige een update: ook als wij concrete info krijgen van FM of Volksgezondheid i.v.m. met specifieke acties en timing wordt dit doorgegeven aan de gebruikers.
 • Ik wil samenvattend nog eens zeggen dat dit een probleem is dat gekend is en waar met zorg wordt aan gewerkt door de dienst FM en Volksgezondheid, in samenwerking met de Sportdienst. Er is een plan van aanpak, en dat wordt ook gevolgd. Ons eerste bezorgdheid moet de veiligheid van de gebruikers zijn. Wat de capaciteit van de douches betreft: deze is door omstandigheden momenteel niet voldoende, maar ook daar wordt aan gewerkt. U begrijpt dat dit een uitzonderingssituatie is, waar we een standvastige oplossing willen voor bieden. U begrijpt ook dat wij als Stad geen enkel risico kunnen nemen.
 • Als tweede punt kom ik bij de verlichting voetbalvelden, die het volgens u laat afweten: Op voetbalveld C werkt welgeteld 1 verlichtingspaal niet. De rest van de verlichting werkt wel naar behoren. Als bijkomende informatie kan ik ook meegeven dat er momenteel werken bezig zijn om alle kabels en sturingskasten van de verlichting van de voetbalvelden, de kabel voor de bediening van de slagboom naar het strandgebouw en het centrale bedieningspaneel in het strandgebouw te vernieuwen. Deze instandhoudingswerken zijn dringend, de installatie dateert van 1982. De werken zullen medio december klaar zijn. De hinder voor de gebruikers zal beperkt blijven tot 1 avond per voetbalveld wanneer de installatie moet omgeschakeld worden. Hiervoor wordt de bezetting eventjes aangepast en worden de gebruikers uiteraard geïnformeerd.
 • Als derde punt, het buitenterreinen tennis: De bewering dat de buitenvelden in een lamentabele toestand verkeren, klopt helemaal niet. Wij hebben hierover dan ook geen enkele klacht ontvangen van gebruikers. Gezien de tennishal en buitenterreinen maximaal worden gebruikt, wordt daaraan extra zorg besteed. Wij zouden het dan ook appreciëren mochten de vermeende klachten rechtstreeks worden aangekaart, alvorens ze in de commissie worden geformuleerd.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.