Geluidshinder noodbrug Drongen

22 09 2014

Toen bleek dat voor de herstelling van de Pontbrug in Drongen de brug uit dienst moest worden genomen werd beslist een tijdelijk noodbrug te plaatsen om de toegang tot de Assels te verzekeren. Heel wat omwonende klagen echter de geluidshinder aan die deze noodbrug veroorzaakt.

Eerdere maatregelen zoals het herstellen van losgekomen onderdelen, het plaatsen van een snelheidsindicatiebord en infobord, blijken niet het gewenste effect te hebben. Er zou nog steeds geluidsoverlast vastgesteld worden van meer dan 100 dB, zowel overdag als ’s nachts.

  • Is de schepen op de hoogte van deze actuele problematiek?
  • Wat is de huidige stand van zaken in het restauratiedossier en wat is de vooropgestelde timing voor restauratie en het verder gebruik van de noodbrug?
  • Is er desgevallend overleg met W&Z, eigenaar van de brug, om de geluidshinder voor de omwonenden verder te beperken? Zo ja, wat is het resultaat hiervan, welke maatregelen zullen genomen worden en op welke termijn?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De problematiek is ons bekend en is doorgegeven aan W&Z bij wie de Stad de tijdelijke brug huurt. Er zal nog deze week actie ondernomen worden om de losliggende delen opnieuw vast te maken. Dit zou een gevoelige verbetering moeten opleveren.

Na deze werken zal er in samenspraak met W&Z geëvalueerd worden of er eventueel extra geluidsreducerende maatregelen genomen kunnen worden en op welke termijn (bijvoorbeeld het plaatsen van rijplaten).

Het is de bedoeling het restauratiedossier in de loop van de volgende weken door het college en daarna door de gemeenteraad te laten goedkeuren zodat het subsidiedossier op die manier kan ingediend worden bij de subsidiërende overheid.

Het dossier komt namelijk in aanmerking voor de restauratiepremie voor beschermde monumenten van Onroerend Erfgoed.

Pas nadat wij over de definitieve goedkeuring zullen beschikken van de subsidiërende overheid kan het dossier aanbesteed worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.