›› Home ›› Gent

Geluidshinder Dok Noord

2 augustus 2018

Bewoners van Dok Noord klagen de aanhoudende geluidshinder aan van een wekelijks terugkerend salsa evenement dat doorgaat op het privéterrein van de site en geen afwijkingen op de geluidsnormen zou aangevraagd of verkregen hebben.

De politie zou hiertegen niet (kunnen) optreden en de dienst toezicht kan enkel vaststellen of de omgevingsnormen al dan niet gerespecteerd worden d.m.v. metingen met gesloten ramen en deuren. De bewoners kunnen bij deze zomerse temperaturen echter geen raam openzetten of hun terras gebruiken zonder verplicht mee te luisteren naar de luide muziek.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is deze situatie u bekend?
  • Hoeveel meldingen/klachten werden hierover al geregistreerd?
  • In welke mate is artikel 4 van het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid op deze situatie van toepassing?
  • Werden, desgevallend, op basis hiervan al vaststellingen in een proces verbaal of bestuurlijk verslag opgenomen? Zo ja, hoeveel?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze situatie is gekend. De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu kreeg meldingen binnen over salsa-evenementen die tijdens de zomermaanden iedere zaterdagmiddag doorgingen op het terrein van Dok-Noord (binnenplein aan het winkelcentrum). Dit betreft privéterrein. Binnen de Politie wordt de problematiek opgevolgd door het Commissariaat Gent Centrum, door de Horecacel en de Buurtinspecteur.

Gezien het een privéterrein betreft, is er geen vergunningsplicht voor de organisatie van evenementen. Elk evenement moet wel gemeld worden bij de Cel Evenementen van de Politie, en is onderhevig aan een burgemeester toelating. Slechts om veiligheidsredenen of verstoring van de openbare orde/rust kan de burgemeester het evenement dan verbieden.

Doordat er geen geluidsafwijking van toepassing is, moet het evenement zich houden aan de geluidsnormen van een niet-ingedeelde inrichting, nl. 85 dB LAeq, 15 minuten met 92dB LAmaxslow als toetsingsnorm (= emissienorm). Zij moeten zich ook houden aan de omgevingsnormen die gelden binnenshuis met ramen en deuren gesloten (= emissienorm). Dienst Toezicht informeerde de klagers dat zij bij hen thuis geluidsmetingen kunnen uitvoeren om na te gaan of de uitbater zich aan deze normen houdt. De normen op het evenement zelf zijn eerder moeilijk te controleren; de controleurs moeten immers een kwartier meten en ze worden vlug opgemerkt. Bovendien bestaat de kans dat de emissienormen op het evenement zelf niet overschreden worden. Zij kunnen wel meten op de omgevingsnormen en vroegen aan de klagers/melders of zij een afspraak wilden maken om metingen bij hen thuis uit te voeren. Tot nu toe ging daar niemand op in. De overlast is immers vooral voelbaar op hun terras of wanneer de ramen open staan. Wat met het warme zomerweer inderdaad nodig/begrijpelijk was, maar wat geen situatie is die op die manier geldig kan bemeten worden. De wetgeving schrijft immers voor dat meetresultaten slechts geldig zijn als er met deuren en ramen dicht gemeten wordt.

Op 4 september 2018 vonden twee constructieve gesprekken plaats met respectievelijk de eigenaar van de site en de organisatoren van Lékip dance vzw, als met een delegatie van de bewoners/klagers. Dit resulteerde in een ontwerp van afsprakennota die is voorgelegd met het oog op een vrijwillige ondertekening door alle betrokken partijen. De inhoud van de nota betreft werkafspraken om de overlast weg te werken, alsook meer duidelijke communicatie m.b.t. de jaarlijkse evenementenkalender.

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu kreeg 5 klachten van bewoners van Dok-Noord over de salsa-evenementen. Bij de Politie zijn er vanaf 22/02/2018 tot heden, 12 tijdstippen gekend waarbij één of meerdere meldingen per tijdstip over geluidsoverlast werden gedaan.

Artikel 4 van het Politiereglement kan worden toegepast bij positieve politionele vaststellingen. Wanneer het lawaai zich voordoet tussen 22u00 en 06u00 en te horen is op de openbare plaatsen wordt het artikel 561.1 van het Strafwetboek toegepast en artikel 7 van het politiereglement weerhouden.

Elke melding van geluidsoverlast en nachtlawaai wordt geregistreerd. Bij het aanspreken van de organisator wordt het geluidsniveau sterk beperkt. Pas bij positieve vaststellingen wordt een GAS of een proces-verbaal opgesteld.

Er werd op deze locatie eenmaal een proces-verbaal opgesteld. Door het Commissariaat Gent Centrum zal gericht toezicht gehouden worden in overleg met de Milieudienst en de Dienst Toezicht van de Stad Gent.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.