›› Home ›› Opinie

Bewoners, ondernemers en werknemers vormen het hart van ons bruisend Gent.

5 augustus 2018

Vorig jaar kwam er op mijn vraag een vignet voor bewoners van het autovrije centrum. Wonen in Gent is fantastisch, maar we moeten zorgen dat levendigheid hand in hand blijft gaan met leefbaarheid. Bewoners, ondernemers en werknemers vormen het hart van ons bruisend Gent. Daar blijf ik mij voor inzetten. Meer weten? Lees hieronder verder!

 

 

Aanpassingen aan het circulatieplan

Het circulatieplan dat in april 2017 werd ingevoerd, lijkt in grote lijnen te werken. Onder impuls van de liberalen werden knelpunten bijgestuurd. De bereikbaarheid van het centrum is niet verminderd voor bezoekers, wat ook bewezen wordt door de passantentellingen. We stellen bovendien vast dat de filelast binnen de stadsring is verminderd, wat de leefkwaliteit ontegensprekelijk ten goede komt.

Het huidige circulatieplan is een dynamisch gegeven. Verkeer gedraagt zich immers als water, het vindt altijd zijn weg. We willen dus de komende jaren verder evalueren en bijsturen waar nodig, zonder de fundamentele keuzes onderuit te halen, zoals het weren van doorgaand verkeer in de binnenstad.

Wel zijn we er van overtuigd dat er buiten het centrum nog heel wat werk aan de winkel is. Zo zijn we gevoelig voor de kritiek dat de knippen aan het Rabot en de Brugsepoort deze wijken letterlijk hebben afgesneden van de rest van de stad. We willen dan ook het evenwicht tussen verkeersleefbaarheid (die merkelijk is verbeterd in de beide wijken) en bereikbaarheid herstellen door de knippen te vervangen door verkeersleefbaarheidsplannen, die bereikbaarheid, vooral dan van de handelsassen Bevrijdingslaan – Phoenixstraat en Wondelgemstraat, verzoenen met het weren van doorgaand verkeer in de woonstraten.

Ook voor de woonwijken buiten de R40 en in de deelgemeenten willen we verkeersleefbaarheidsplannen uitwerken en invoeren, inclusief een veralgemeende zone 30 in de woonstraten en vlot verkeer in de verbindings- en wijkontsluitingsstraten.

 

Uw politie altijd nabij

De slogan van de Gentse politie is niet toevallig gekozen. De Gentse Flikken hebben een lange traditie van gemeenschapsgerichte politiezorg en nabijheidspolitie. De voorbije jaren is dit evenwel een beetje ondergesneeuwd geraakt door aanhoudende terreurdreiging en het voortdurend opeisen van Gentse politiemensen voor opdrachten buiten Gent.

Nochtans is de gemeenschapsgerichte politiezorg eigenlijk een vorm van preventie. Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, en aanspreekbaar voor de bevolking, houdt de politie voeling met de ganse samenleving. Overlast, criminaliteit en radicalisering kunnen op die manier in een vroeg stadium worden opgespoord en de kop ingedrukt.

We willen dus terug volop de kaart trekken van de wijkwerking, zowel in de bereikbaarheid van de commissariaten als in de aanwezigheid van de wijkpolitie in het straatbeeld, onder meer door voet- en fietspatrouilles. Voor niet-dringende meldingen of vragen is de wijkpolitie telefonisch en via mail bereikbaar, of persoonlijk op afspraak in het commissariaat, in het Wijkkantoor of thuis.

De wijkpolitie communiceert op geregelde tijdstippen over acties in de wijk, ook via bewonersgroepen en wijkgebonden (sociale) media. Elk wijkcommissariaat organiseert jaarlijks een opendeur voor de wijkbewoners. We stimuleren bewoners ook om zich te abonneren op de dienst Be-Alert, zodat ze spontaan op de hoogte gehouden worden in geval van alarm of rampen.

Een uitbreiding van het operationeel kader moet in de eerste plaats ingezet worden bij de wijkpolitie en in het overlastteam. We blijven aandringen bij de federale overheid om eindelijke de financieringsnorm gelijk te zetten met de werkelijke bezetting, en om de lokale politie te ontlasten van oneigenlijke taken. Alleen al het overnemen van de bewaking van de justitiepaleizen door een federaal veiligheidskorps zou maar liefst 30 VTE vrijmaken voor essentieel politiewerk in eigen stad.

We trekken volop de kaart van de digitalisering, zowel in de communicatie (door aanwezigheid op sociale media) als in de dagelijkse werking. We voorzien tablets en smartphones, met gespecialiseerde software en uiteraard met een veilige communicatie, voor al het politiepersoneel, moet er voor zorgen dat het administratieve werk tot een minimum wordt herleid, waardoor de ploegen maximaal op straat aanwezig zijn. Ook de bouw van een nieuw centraal politiehoofdkwartier op de site van de federale politie aan de Groendreef kan zorgen voor efficiëntiewinst.

Camera’s zijn vandaag een handig hulpmiddel bij het politiewerk, maar kunnen natuurlijk nooit de aanwezigheid van de politie op het terrein vervangen. Bovendien passen we als Gentse liberalen voor een samenleving waarin iedereen voortdurend bespied wordt door de overheid. Privacy is immers een grondrecht, wat betekent dat beelden slechts een beperkte termijn bewaard worden, en dat het gebruik ervan uitsluitend gebeurt voor vooraf bepaalde doeleinden, en transparant is geregeld. We kiezen dan ook voor het selectief inzetten van camera’s, bijvoorbeeld in zones met een aanhoudende overlastproblematiek, zoals de Zuidbuurt en de Overpoortstraat. De bestaande en bijkomende ANPR-camera’s worden mee ingeschakeld voor misdaadbestrijding. Voor grootschalige evenementen en publieke manifestaties zoals de Gentse Feesten en de Gentse Winterfeesten werken we met plug-in-camera’s voor crowd control via het glasvezelnetwerk. We breiden ook het netwerk van vaste snelheidscamera’s uit.

De illegale economie (schijn-vzw’s, illegale horeca) en georganiseerde bedelarij pakken we aan met gecoördineerde acties met andere diensten zoals de sociale en de arbeidsinspectie, de Douane, de federale gerechtelijke politie, …

Het sluitstuk van de gemeenschapsgerichte politiezorg is de opvang en nazorg van slachtoffers. Nu reeds levert het Zorgcentrum Seksueel Geweld (een samenwerking tussen de lokale politie, het parket en het UZGent) uitstekend werk. We willen dit model uitbreiden naar andere domeinen en delicten, en een mobiel zorgteam oprichten voor persoonsdelicten (geweldpleging, overvallen) en inbraken.

 

Samenleven

Samenleven in een diverse stad is niet altijd evident. Bovendien worden we meer en meer geconfronteerd met complexe problemen, die zowel een sociale, financiële als vaak ook gerechtelijke component hebben.

Momenteel worden deze complexe probleemsituaties nog al te vaak benaderd vanuit eigenheid en achtergrond van de hulpverleners. We willen dan ook naar een echt geïntegreerd model, waarbij iedereen op het terrein (straathoekwerk, buurtwerk, OCMW, sociale regisseurs, politie, welzijnsorganisaties) overlegt en een geïntegreerd traject op maat ontwikkelt. Het outreachend werken, waarbij men mensen niet naar de voorzieningen haalt, maar zelf naar mensen toestapt, wordt versterkt, onder meer door te werken met een trajectcoach. Dit vermijdt ook dat mensen meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen, of verloren lopen in de complexe wereld van de hulpverlening.

Ook in de deelgemeenten neemt de vergrijzing sterk toe de komende jaren. De lage bouwdichtheid van die wijken, en het gebrek aan voorzieningen op wandelafstand, houdt het gevaar in op sluipende vereenzaming. We moeten hier bijzondere aandacht voor hebben, en samenwerken met vrijwilligers en het bestaande middenveld, maar ook met nieuwe initiatieven zoals Helpper.

 

Toerisme

Gent zit de laatste jaren duidelijk in de lift als toeristische bestemming. Het lijkt er op dat ‘Europe’s best kept secret’ eindelijk ontsloten wordt. Dat dit goed is voor onze economie, staat buiten kijf. Maar ook inzake toerisme moeten we ook oog hebben voor een aantal negatieve effecten. Steden als Amsterdam en Venetië hebben recent een aantal maatregelen genomen om de toeristische druk op de leefbaarheid voor zowel bewoners als het leefmilieu te verlagen. In Gent zijn we natuurlijk nog een eind verwijderd van dergelijke toestanden, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling het zover te laten komen.

Het komt er dus op aan om te kiezen voor een slimme toeristische groei. We willen dan ook in de eerste plaats inzetten op verblijfstoerisme, eerder dan dagtoerisme. Een stad als Gent is trouwens toch niet te vatten in enkele uurtjes. Specifiek kiezen we voor gezins- en zakentoerisme, zowel om economische redenen (besteding) als omwille van de combinatie met leefbaarheid.

Beide segmenten zijn perfect complementair. Zakentoerisme concentreert zich tijdens de week en in het laag- en tussenseizoen, en zorgt voor een grote return voor handel en horeca. We richten ons specifiek op kleine en middelgrote congressen (tot 1000 deelnemers) in samenwerking met onze kennisinstellingen, en in domeinen die aansluiten bij onze economische speerpunten. Ook evenementen van bedrijven en internationale instellingen is Gent een aantrekkelijke bestemming, gelet op onze ligging dicht bij Brussel en de authentieke beleving die onze stad te bieden heeft. De vernieuwing van de congresinfrastructuur van het ICC, midden in het Kunstenkwartier en op wandelafstand van zowel het Sint-Pietersstation als het historische stadscentrum, zal de komende jaren onze troeven versterken. Voor grotere congressen kan worden samengewerkt met andere (culturele) spelers zoals de Bijloke, de Capitole en de Opera.

Meer verblijfstoerisme betekent natuurlijk ook bijkomende capaciteit voor overnachtingen. Het hotelaanbod breidde de voorbije jaren fors uit, en een aantal projecten staan momenteel in de steigers. Ook nieuwe vormen van verblijf, zoals gastenkamers en Air BnB kenden een spectaculaire vlucht. Toch moeten we ook daarmee voorzichtig omgaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat toeristische logies de woonmarkt verstoren, of zorgen voor overlast in woonwijken. Bovendien moet elke verblijfsaccommodatie voldoen aan dezelfde regels inzake fiscaliteit, veiligheid en toegankelijkheid.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.